Vedtægter

Kjellerup Cykelklub


Vedtægter for Kjellerup Cykelklub.

§ 1 Klubbens navn: Kjellerup Cykelklub
Klubbens hjemsted: Sindingsgade 5, 8620 Kjellerup.
Stiftelsesdato: Lørdag den 25. februar 2006.

§ 2 Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling.
Klubben er medlem af DCU´s Motionssektion.
Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling, og er fyldt 12 år.

Som motions medlemmer optages ryttere, som gennem klubben har motionslicens udstedt af DCU, eller eventuelt anden motionslicens, og er fyldt 12 år.

Som konkurrence medlemmer optages ryttere, som gennem klubben har løbslicens udstedt af DCU, eller eventuelt anden konkurrencelicens, og er fyldt 12 år.

§ 3 Kontingent for medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling. Licensryttere afkræves dobbelt kontingentbetaling.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingent forfalder årligt senest den 1. marts.
Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt. Har et medlem ikke betalt kontingent kan vedkommende slettes
som medlem.

 § 4 Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes i første kvartal hvert år. Ekstraordinær

generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det er påkrævet, eller hvis 20 % af medlemmerne
ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel (skriftligt). Forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen
være skriftlig. Vedtægtsændringer kan kun foretages af en generalforsamling, hvor mindst af 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 6 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand, kasserer samt 3 medlemmer.
Bestyrelsen træffer afgørelse i alle indkommende spørgsmål. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af
formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 7 Klubben hæfter kun med sin egen formue og bestyrelsen hæfter ikke personligt.

§ 8 Dagsorden for generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter,
8. Valg af revisor og i revisorsuppleant
9. Eventuelt.

§ 9 Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvor det kræves at
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Ved opløsning overdrages klubbens aktiver til almen nyttige formål.

 

8620 Kjellerup • Web: www.kjellerupcykelklub.memberlink.dk • E-Mail: kjellerupcykel@gmail.com